Consello Escolar

O Consello Escolar é o órgano de participación dos pais, dos alumnos, dos mestres, da titularidade do Centro e do persoal de servizos na xestión dos centros educativos, sen prexuízo das funcións propias do claustro de profesores.

Ademais garantirá o exercicio dos dereitos recoñecidos dos alumnos, mestres, pais, titularidade e persoal de servizos. Así mesmo favorecerá a participación efectiva de tódolos membros da comunidade educativa na vida do Centro, na súa xestión e avaliación.

O Consello Escolar velará pola efectiva realización dos fins da educación, pola mellora da calidade no ensino e a configuración dun auténtico ensino galego.

Presidenta (Directora) Marta Bernárdez Míguez
Profesores Raquel Álvarez Iglesias

María Josefa Ferradás Benedetto

María Teresa Castrelos Alonso

Alberto Tizón Vázquez

Marta Bernárdez Míguez

Francisco Alejandro Martínez Varela

Pais e nais de alumnos Sofía García Hermida

Ramón Salvador Álvarez

Gena Prieto Álvarez

Alumnos Laura Carral Pérez

Aroa López Prieto

Persoal de Servizos Concepción Villanueva López