Matrícula 2023/24

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN  2023/24 

Achegamos a información referente aos procedementos de admisión e matrícula nos centros públicos e concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para:  Educación Infantil (de 3 a 6 anos),  Primaria e Secundaria.  Esta información pódese consultar  no portal da Xunta de Galicia:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Normativa relacionada

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

NOTA INFORMATIVA:

1º. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.

Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.

PRAZOS

1. Prazo de presentación de solicitude de reserva: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro.

2. Publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: o 22 de febreiro.

3. Data do sorteo público para os efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

4. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

5. Prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

6. Prazo de presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

7. Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: o 25 de abril.

8. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte á data de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido.

9. Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: o 15 de maio.

10. Prazo para formalizar a matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.

11. Prazo para formalizar a matrícula na ESO e bacharelato: do 23 de xuño ao 7 de xullo.

 

Solicitude de reserva para o centro adscrito

Prazo aberto: do 16 ao 6 de febreiro

A solicitude de reserva para cursar Bacharelato no IES nº1, xa que é  centro que temos adscrito, deberán facelo preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado ou a poden descargar no seguinte  Anexo I (ED550A)  e a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro docente indicado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Solicitude de Admisión de matrícula para novo alumnado 

Prazo aberto: do 1  ao 20 de marzo do 2023

 A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos
membros da unidade familiar no anexo II bis.

As persoas solicitantes poderán:

– Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

-As familias poderán cumprimentar as solicitudes de matrícula de xeito manual solicitando o impreso en dirección o ou descargando aquí  Anexo II (ED550B)  . 

Documentación para achegar á solicitude:
  • Fotocopia do libro de familia ou similar.
  • Fotocopia do DNI dos proxenitores e do alumno/a.
  • Sentenza de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Foto tipo carnet do alumno/a.